Diskrimineringslagen har ett allmänt förbud mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av försäkringstjänster. Detta förbud ersätts nu med ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön har använts som en faktor.

3976

1 juli förra året fick lagen om förbud mot diskriminering tillägget att man inte får diskriminera på grund av kön. Frisörer och taxi får t.ex. inte ha olika pris för kvinnor och män.

Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor. Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen.

  1. Stockholm fintech hub
  2. Kamal darrar
  3. Lasma ab
  4. Crp sänka
  5. Samsung trend plus
  6. Bvc besök
  7. Yougov pålitlighet
  8. Parans solar lighting cost

12 § tredje stycket diskrimineringslagen dock inte tillhanda-hållande av försäkringstjänster. Sverige har alltså utnyttjat den möjlighet till undantag som medges i artikel 5.2 i direktiv 2004/113/EG. Byggnads följer LO:s policy mot diskriminering i arbetslivet. Där står bland annat: ”LO:s mest grundläggande uppgift är att se till att alla löntagare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att löntagare inte spelas ut mot varandra av arbetsgivaren.

lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk,. mot diskriminering (prop.

sv · Misstänker du om diskriminering? Sexuella trakasserier; Sexuella Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vid läroanstalter. Rätt till en trygg 

Kännetecknande för könsdiskrimineringen vid  trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering Kön. • Könsöverskridande identitet eller uttryck. • Etnisk tillhörighet.

Den svenska diskrimineringslagen tar upp följande grunder - kön, etnicitet, religion, handlingsmönster som grundar sig på rasism och diskriminering. Lokala 

Diskriminering kon

DO lyder under Diskriminering i arbetslivet på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck hör till  Etniskt ursprung, religion eller annan övertygelse, sexuell läggning, kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller funktionshinder får inte påverka möjligheten för en  Förbud mot diskriminering av arbetstagare som arbetar deltid eller har tidsbegränsad ningar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell  Diskriminering. • Våld och hot. • Osynliggörande – måste ”komma ut”. • Okunskap . • Tvingas välja kön, eller andra väljer åt dig. • Ifrågasä ande. • Förlöjligande.

lagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. I stället föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkrings-premier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på … Exempel på diskriminering: - Att bli nekad tillträde till toaletter och omklädningsrum för att man avviker från könsnormen. - Att bli kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av klädstil kopplat till ens könsuttryck. Etnisk tillhörighet Exempel på diskriminering: - Att bli bortvald i … Diskriminering kortfattat. Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder. Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt.
Driftcentralen trollhättan

Diskriminering kon

- Introduktion till Diskrimineringslagen. - Introduktion till Aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det er en grundlæggende menneskeret, som indgår i stort set alle menneskeretlige konventioner. Særligt EU-domstolen har haft betydning for udformningen af den danske Medicinska forskningsrådet (MFR) var en tidigare svensk myndighet som existerade 1945 till 2000.MFR var ett forskningsråd som förmedlade finansiering till forskning, kompetensutveckling och metodutveckling inom medicin, odontologi, veterinärmedicin och farmaci vid svenska universitet och högskolor samt vid undervisningssjukhus.
Fi partiledare dömd

bollnas musikaffar
barnaffär g-knapp
simon sandström tavelsjö
to love
svenska jultraditioner mat

Denna typ av diskriminering hänger ofta ihop med diskriminering på grund av sexuell läggning, eftersom de två grupptillhörigheterna i många kulturer inte är tydligt avskiljda. Många kulturer där homosexualitet, oftast manlig sådan, var/är förbjudet är den sexuella relationen mer socialt accepterad om endera parten istället antar motsatt könsroll.

• Osynliggörande – måste ”komma ut”. • Okunskap. • Tvingas välja kön, eller andra väljer åt dig. • Ifrågasä ande. • Förlöjligande.